11 Nisan 2013 Perşembe

DİİB Kapsamında İhracat Filli İhracat Tarihi

DİİB kapsamında yapılan alışlara ait ihracatlarda, belge süresi sonuna kadar yapılan ihracatın fiili ihracat tarihinin belge süresini aşması durumuna ilişkin Gelir İdaresinin görüşü aşağıdaki gibidir.Tarih     18/04/2012
Sayı     B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-1391
Kapsam    


T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
( Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)


Sayı: B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-1391

18/04/2012
Konu:  DİİB kapsamında yapılan ihracatlarda gümrük beyannamesinin belge/izin süresi içinde tescil edilmesi, fiili ihracatın DİİB süresinin bitiminden sonra gerçekleştirilmesi.
   

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında yapılan ihracatta izin belgesi süresi içinde ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin DİİB süresi içerisinde tescil edildiği, ancak fiili ihracatın DİİB süresinin bitiminden sonra gerçekleşmesi durumunda bu ihracatın DİİB kapsamında ihracat kabul edilip edilmeyeceği hususu ile ilgili olarak tereddüt hasıl olduğundan Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.
            KDV Kanununun 11 inci maddesi ile KDV den istisna edilen ihracat teslimleri bakımından ihracat, aynı Kanunun 12/1 inci maddesi uyarınca,  ihracata konu malın T.C. gümrük bölgesinden çıktığı tarihte gerçekleşmiş kabul edilmektedir.
            Öte yandan KDV Kanununun geçici 17 nci maddesinde dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin ihraç kaydıyla tesliminde ihracat süresi olarak bu rejimde öngörülen sürelerin esas alınacağı, ihracatın şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde zamanında alınmayan verginin, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edileceği hükme bağlanmıştır.
            KDV Kanununun geçici 17 nci maddesine göre, DİİB kapsamında yapılan teslimlerin tecil-terkin uygulamasından faydalanabilmesi için ihracatın gerçekleştiği tarihin belirlenmesine ilişkin olarak Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı'na hitaben yazılan 14/07/2009 tarih ve B.02.1.DTM.0.02.06.04/25412 sayılı yazıda; İhracat 2006/12 sayılı "Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'" kapsamında yayımlanan 2008/1 Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinin "Belge Süresi ve Ek Süre" bölümü ile İhracat 2009/6 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğle değişik İhracat 2006/12 sayılı "Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin "Kapatma Müracaatının Değerlendirilmesi" bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde, gümrük beyannamesinin belge/izin süresi içerisinde tescil edilmiş olmasının bu beyannamenin belge/izin kapsamında değerlendirilmesi için yeterli olduğu, ancak belge izin taahhüdünün kapatılmasında, belge/izin süresi içerisinde tescil edilmiş ihracata ilişkin gümrük beyannamesi kapsamındaki ihracatın gerçekleştirildiğinin tespitinin arandığı belirtilmiştir.
            Bu açıklamalar uyarınca KDV Kanununun geçici 17 nci maddesine göre; ... San. ve Tic. Ltd. Şti. nin DİİB kapsamında gerçekleştirdiği ihracatta, gümrük beyannamesinin belge/izin süresi içerisinde tescil edildiğinin tevsik edilmesi şartıyla, ihracatın kanuni süre içinde gerçekleştiği kabul edilecektir.

           Bilgi edinilmesini rica ederim.